Circulaire aanpassing voorschriften (maximum verrekeningsbedragen voor verwarming e.d.)
Inleiding
In deze circulaire worden de maximale verrekeningsbedragen voor verwarming, energie en water bekendgemaakt, die per 1 juli 2009 van toepassing zijn.
Voor de ambtenaar voor wie al inhoudingen op grond van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel plaatsvinden, worden de wijzigingen automatisch toegepast.
De verhoging van de economische huurwaarde van dienstwoningen wordt in een afzonderlijke circulaire bekend gemaakt.
Maximale bedragen voor verwarming, energie en water
De bedragen, die de ambtenaar maximaal verschuldigd is voor het genot van verwarming, energie en leidingwater genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b tot en met e, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, wijzigen op de gebruikelijke wijze aan de hand van de consumentenprijsindex over de periode van april 2008 tot en met maart 2009.
Kilometervergoeding voor privé-gebruik dienstauto
Het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto, zoals genoemd in artikel 3a, eerste lid van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, blijft gehandhaafd op € 0,22 per afgelegde kilometer.
Slotopmerkingen
De ministeriële regeling, waarin de hiervoor genoemde bedragen worden opgenomen zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.
Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.
De
Minister
directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
Inhoudsopgave
Inleiding
Maximale bedragen voor verwarming, energie en water
Kilometervergoeding voor privé-gebruik dienstauto
Slotopmerkingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht