Artikel 253zc [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2014/105.]
1.
De kinderrechter kan de stichting, bedoeld in artikel 253z, vijfde lid, vervangen door een zodanige stichting in een andere provincie.
2.
Hij kan dit doen op verzoek van de stichting die de maatregel uitvoert, de raad voor de kinderbescherming, een met gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder.
Inhoudsopgave
- Boek 1. Personen- en familierecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht