Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 2 november 2006 tot vaststelling van het geslacht gewicht ter uitvoering van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2007 (Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2007)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 8, derde lid, van de Verordening huishoudelijke heffingen pluimveesector (PPE) 2007 en artikel 10, derde lid, van de Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de begripsbepalingen over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
1.
Het geslacht gewicht is ten minste gelijk aan een percentage van het levend gewicht, welk percentage voor
vleeskuikens 74%
kalkoenen 80%
eenden 70%
parelhoenders 70%
oude kippen en hanen 73% en voor
ganzen 70%
bedraagt.
2.
Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor die hoeveelheden waarvoor ten genoegen van het productschap is aangetoond dat een lager percentage van toepassing is.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimveevlees (PPE) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt het terug tot en met 1 januari 2007.
Zoetermeer, 2 november 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht