Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimvee 2003
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 13 van de Verordening registratie pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 2003,
op 14 november 2002 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
Dit besluit neemt de begripsbepalingen over van de Verordening registratie pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 2003 .
1.
Het geslacht gewicht is tenminste gelijk aan een percentage van het levend gewicht, welk percentage voor
2.
Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor die hoeveelheden waarvoor ten genoege van het productschap is aangetoond dat een lager percentage van toepassing is.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als 'Besluit vaststelling geslacht gewicht pluimvee 2003' .
2.
Dit besluit kan worden geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag dat de Verordening registratie pluimveeslachterijen en heffingen pluimveevlees 2003 in werking treedt.
Voor het bestuur
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht