Let op. Deze wet is vervallen op 2 april 2012. U leest nu de tekst die gold op 1 april 2012.

Besluit vaststelling formule ter bepaling percentage mager vlees van geslachte varkens (PVV) 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 juni 2006 tot vaststelling van de formule voor het bepalen van het percentage mager vlees van geslachte varkens (Besluit vaststelling formule ter bepaling percentage mager vlees van geslachte varkens (PVV) 2006)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 5, derde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2003;
Besluit:
Artikel 1
Het percentage mager vlees als bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel p. jo. artikel 5, derde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2003 wordt berekend aan de hand van de formule zoals opgenomen in de Bijlage, deel 1, onderdeel 4, bij beschikking 2005/627/EG van de Commissie van 26 augustus 2005 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Nederland (PbEG L 224).
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling formule ter bepaling percentage mager vlees van geslachte varkens (PVV) 2006.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.
3.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 14 juni 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht