Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit vaststelling enkele subsidieplafonds (internationaal ondernemen)

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2 februari 2015, nr.Minbuza-2015.19324, tot vaststelling van enkele subsidieplafonds (internationaal ondernemen)
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Besluit:
Artikel 1
Voor subsidieverlening in het kader van de Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014 is in het tijdvak vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2015 een subsidieplafond beschikbaar van € 2.4 miljoen.
Artikel 2
Voor toepassing van de Subsidieregeling missievouchers 2014 geldt in het tijdvak vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2015 een plafond van 800 vouchers.
Artikel 3
De minister verdeelt de beschikbare middelen in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat aanvragen die voor inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en waarop nog niet is beslist, het eerst voor subsidieverstrekking in aanmerking komen. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde vast door middel van loting.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2016.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht