Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011 tot vaststelling van aanvraagformulieren inzake de tegemoetkoming van kosten gemoeid met de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens (Besluit vaststelling aanvraagformulieren tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 4, eerste, derde en vierde lid, van de Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011;
Besluit:
Artikel 1
Het vooraanmeldingsformulier en de aanvraagformulieren als bedoeld in artikel 4 van de Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011 zijn opgenomen in de bijlagen bij dit besluit.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling aanvraagformulieren tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningen blad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 26 oktober 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht