Besluit van de voorzitter van het Productschap Akkerbouw, namens het bestuur, van 27 maart 2008 tot vaststelling van voorschriften betreffende de ontheffing aardappelmoeheid (Besluit PA voorschriften ontheffing aardappelmoeheid 2008)
De voorzitter van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op artikel 5, vierde lid van de Verordening PA aardappelmoeheid 2008;
Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;
Besluit namens het bestuur:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
Verordening: Verordening PA aardappelmoeheid 2008 en neemt over de in deze verordening gebruikte terminologie.
1.
Ontheffing van het in artikel 3, eerste lid, van de verordening bepaalde kan worden verleend in de volgende situaties:
a. oud grasland
b. ruilverkaveling
c. herverdeling
d. bijzondere situaties
2.
De aanvraag om ontheffing dient voor 1 mei van het betreffende jaar te worden ingediend.
3.
Aanvragen na 1 mei van het desbetreffende jaar worden niet meer in behandeling genomen.
Den Haag, 27 maart 2008
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht