Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 augustus 2006, nr. 2006GMT/FBI 2661573, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van SenterNovem tot het nemen van besluiten op grond van de subsidieregeling TTI
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. Agentschap NL: baten-lastendienst van het Ministerie van Economische Zaken, bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit baten-lastendienst Agentschap NL;
c. algemeen directeur: de algemeen directeur van Agentschap NL.
Artikel 2
Aan de algemeen directeur wordt mandaat verleend tot:
a. het nemen van besluiten op grond van de Subsidieregeling TTI ;
b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
1.
De algemeen directeur is gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 2.
2.
De algemeen directeur is gemachtigd ten aanzien van verweerschriften en beroepschriften in administratiefrechtelijke procedures, gericht tot een administratieve rechter, ten behoeve van het vertegenwoordigen van de Minister in administratiefrechtelijke procedures bij de administratieve rechter en tot het afdoen van alle stukken die daarop betrekking hebben.
1.
De directeur van de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie kan per geval, of in het algemeen, schriftelijke instructies geven.
2.
De directeur van de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie geeft de algemeen directeur in ieder geval instructies met betrekking tot de beoordeling van de strategisch-inhoudelijke positionering van het Topinstituut Pharma binnen het VWS-beleid.
Artikel 5
De algemeen directeur is bevoegd aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen ondermandaat, ondervolmacht en machtiging te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van zijn op grond van deze regeling toegekende bevoegdheden.
Artikel 6
Het hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken van Agentschap NL draagt zorg voor verzending van afschriften van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging aan de Directeur Bestuursondersteuning ten behoeve van het centraal register als bedoeld in artikel 17 van de Mandaatregeling VWS.
Artikel 7
De ondertekening van stukken namens de minister luidt als volgt:
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
(gevolgd door handtekening en naam van de gemandateerde)
Artikel 8
De algemeen directeur van verstrekt de minister periodiek en op diens verzoek alle inlichtingen over de uitoefening van zijn in dit besluit toegekende bevoegdheden.
Artikel 9
Dit besluit treedt inwerking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap NL Subsidieregeling TTI.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht