Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2007, nr. WJZ/2007/25022 (2655), tot het verlenen van mandaat aan de directeur van het Agentschap SZW in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling kinderopvang
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling kinderopvang voor het jaar 2007, waaronder begrepen:
a. het verlenen en vaststellen van subsidies voor het jaar 2007;
b. het vaststellen van subsidies, verleend op grond van de Subsidieregeling kinderopvang zoals deze luidde voor het jaar 2006;
c. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in de onderdelen a en b, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.
Artikel 2
De directeur van het Agentschap SZW kan de bevoegdheid, bedoeld in artikel 1, onderdelen a en b, in een door hem te bepalen omvang mandateren aan onder hem ressorterende functionarissen.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 februari 2007.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht