Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 december 2013, HDPO/AR-464/13 tot het verlenen van machtiging aan P-Direkt
De Minister van Buitenlandse Zaken,
handelend in overeenstemming met het Kabinetsbesluit van 4 juli 2003 tot oprichting van een Shared Service Center HRM voor Personeelsregistratie en Salarisadministratie;
gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: de Minister van Buitenlandse Zaken;
b. ministerie: het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
c. P-Direkt: de baten-lastendienst, ingesteld bij besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën van 11 februari 2009 ;
d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
1.
De directeur P-Direkt wordt gemachtigd tot het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de dienstverlening van P-Direkt aan het ministerie.
2.
Met betrekking tot de Wet bescherming persoonsgegevens wordt de directeur P-Direkt gemachtigd om in het kader van de dienstverlening aan het ministerie verwerkingen van persoonsgegevens uit te voeren als bewerker in de zin van artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig het Normenkader Informatiebeveiliging. De machtiging wordt geacht te gelden als bewerkersovereenkomst in de zin van artikel 14, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens. De directeur P-Direkt heeft geen machtiging tot uitvoering van artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens dan na een besluit van of namens de minister.
3.
Met betrekking tot de Archiefwet 1995 wordt de directeur van P-Direkt gemachtigd:
a. om op basis van het daartoe strekkende besluit van de minister papieren documenten door reproducties te vervangen teneinde de aldus vervangen papieren documenten te vernietigen, overeenkomstig artikel 7 van de Archiefwet 1995;
b. om papieren documenten te scannen en de gescande documenten aan het digitale dossier toe te voegen, waarbij de originele papieren documenten worden bewaard totdat vervanging als bedoeld in het derde lid, onder a, is toegestaan;
c. om op basis van een daartoe strekkend besluit van of namens de minister de archiefbescheiden te vernietigen overeenkomstig artikel 3 van de Archiefwet 1995.
4.
Voor de toepassing van artikel 4 van de Wet openbaarheid van bestuur worden documenten die berusten bij P-Direkt geacht te berusten bij het ministerie. De directeur P-Direkt heeft geen machtiging namens de minister verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur zonder tussenkomst van of namens de minister af te handelen.
Artikel 3
De uitoefening van de machtiging, bedoeld in artikel 2, geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen.
Artikel 4
De directeur P-Direkt kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.
1.
De machtiging geldt voor de duur van de dienstverlening van P-Direkt aan het ministerie.
2.
De uitoefening van de machtiging vindt plaats vanaf de datum waarop het ministerie gebruik maakt van de dienstverlening van P-Direkt.
Artikel 6
Eerdere aan P-Direkt of zijn rechtsvoorganger verleende machtigingen tot het verrichten van feitelijke handelingen op het gebied van personeels- en salarisadministratie worden ingetrokken per datum van inwerkingtreding van dit besluit.
1.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Den Haag, 12 december 2013
De
Minister
De plv. Secretaris-Generaal,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht