Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties II

Uitgebreide informatie
Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties II
De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de raad), namens de Minister van Veiligheid en Justitie,
gezien:
Artikel 48c en 48d van de Wet Justitie-subsidies (Staatsblad 1998, nr. 447);
Hoofdstuk 4B van de Wijzigingswet Wet Justitie-subsidies, Staatsblad 2013, 96);
Artikel 5 van het Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2013, nr. 308);
Titel III van de Faillissementswet (Staatsblad 1998, nrs. 445 en 447);
Regeling van de Minister van Justitie van 23 juli 2009, nr.5612426/09 houdende verlening van mandaat aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het verlenen van subsidies en het vaststellen van beleidsregels dienaangaande (Staatscourant 2009, 11554);
Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp (Staatscourant 30 december 2011, 23891);
Art 1, lid 2 van het Reglement register bewindvoerder Wsnp II;
stelt beleid vast ten aanzien van de kwaliteitsaudits voor bewindvoerderorganisaties,
1. Alle door de raad erkende bewindvoerderorganisaties Wsnp dienen zich te onderwerpen aan periodieke audits, waarbij de kwaliteit van de betreffende bewindvoerderorganisatie wordt getoetst. Dit geldt tevens voor advocatenkantoren, waar bewindvoerders niet-advocaat werkzaam zijn. Deze periodieke audits vinden in principe één maal in de drie jaar plaats.
2. De raad behoudt zich het recht voor ook tussentijds een audit af te nemen, indien daartoe naar het oordeel van de raad aanleiding bestaat.
3. Tijdens de audit wordt getoetst in hoeverre de organisatie voldoet aan de geldende Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp. Deze wordt vastgesteld door de raad en is als bijlage opgenomen bij dit besluit.
4. Negatieve auditresultaten kunnen gevolgen hebben voor de erkenning van de organisatie. De raad kan de erkenning van een bewindvoerderorganisatie per direct intrekken, wanneer uit de audit blijkt dat deze niet aan de geldende kwaliteitsnormen voldoet.
5. Indien de resultaten van de periodieke audit positief zijn, zal de betreffende organisatie een goedkeurende auditverklaring ontvangen.
6. Aan de periodieke audits zijn voor de bewindvoerderorganisaties geen kosten verbonden.
7. Indien een organisatie weigert mee te werken aan een (tussentijdse) periodieke audit, zal dit gevolgen hebben voor de erkenning als Wsnp – bewindvoerderorganisatie. De raad kan in voorkomende gevallen de erkenning van de bewindvoerderorganisatie intrekken.
8. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties II’ en treedt twee dagen na publicatie in de Staatscourant in werking. Het Besluit Kwaliteitsaudits van 1 oktober 2007 komt hiermee te vervallen.
Utrecht, 8 oktober 2013
De
Minister
de Raad voor Rechtsbijstand,
Directeur Stelsel
Directeur Bedrijfsvoering.
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht