Besluit inwerkingtreding Verordening Bijzondere Heffing Veeziektenfonds PPE 2003
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 6 van de Verordening Bijzondere Heffing Veeziektenfonds PPE 2003,
op 13 maart 2003 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
1. De Verordening Bijzondere Heffing veeziektenfonds PPE 2003 treedt in werking met ingang van 1 april 2003.
2. Dit besluit wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
3. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit inwerkingtreding Verordening Bijzondere Heffing Veeziektenfonds PPE 2003’.
Voor het bestuur
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht