Let op. Deze wet is vervallen op 30 augustus 2012. U leest nu de tekst die gold op 29 augustus 2012.

Besluit hulpofficieren van justitie VROM-IOD 2010

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 23 september 2010, nr. 5669304/10, houdende aanwijzing van opsporingsambtenaren bij de VROM-Inlichtingen- en Opsporingsdienst tot hulpofficier van justitie (Besluit hulpofficieren van justitie VROM-IOD 2010)
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;
Besluit:
Artikel 1
De opsporingsambtenaren, werkzaam bij de VROM-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (VROM-IOD) van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, die
a. de functie vervullen van middenmanager, operationeel manager of senior inspecteur en
b. met goed gevolg een door de Minister van Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat ‘hulpofficier van justitie’, zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.
Artikel 2
Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.
Artikel 3
De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.
Artikel 4
Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.
Artikel 5
De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.
Artikel 6
Het Besluit hulpofficieren van justitie VROM-IOD 2007 wordt ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie VROM-IOD 2010.
Dit besluit wordt met de toelichting gepubliceerd in de Staatscourant.
Den Haag, 23 september 2010
De
Minister
het hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht