Besluit houdende aanwijzing van Duitse militaire bewakers met geweldbevoegdheid
De Minister van Defensie,
Gelet op artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van de Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten;
Besluit:
1.
Als militairen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van de Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten worden aangewezen: militairen van de Duitse krijgsmacht.
2.
De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, geldt slechts voor de bewaking van voor de binationale doeleinden van het 1 (Duits/Nederlandse) legerkorps gebruikte faciliteiten of gebouwen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten in werking treedt.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende aanwijzing van Duitse militaire bewakers met geweldbevoegdheid.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 april 2003
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht