Besluit van 27 september 2007, nr. 07.003139, houdende gelijkstelling van 24 december 2007, 2 mei 2008, 22 mei 2009 en 14 mei 2010 met een algemeen erkende feestdag
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 18 september 2007, directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden, nr. 5506716/07;
Gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene termijnenwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet worden gelijkgesteld 24 december 2007, 2 mei 2008, 2 januari, 1 mei, 4 mei en 22 mei 2009 en 14 mei 2010.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van verschijning van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 27 september 2007
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht