1.
De vrijwillig nadienende dienstplichtige die aanspraak heeft op een vergoeding voor overwerk als gevolg van één van de in artikel twee, eerste lid, genoemde activiteiten heeft nimmer tegelijkertijd aanspraak op een vergoeding voor overwerk als gevolg van één der overige in dat lid genoemde activiteiten.
2.
Indien de taakuitvoering van de eenheid zich verzet tegen verwerking in het rooster van een toegekende vergoeding in tijd, worden aan het einde van de meetperiode de niet in het rooster verwerkte uren met inachtneming van de bepalingen van dit hoofdstuk vervangen door een toelage van USD 8 per uur.
3.
Indien de vrijwillig nadienende dienstplichtige wordt verplaatst dan wel met groot verlof of ontslag wordt gezonden, vervalt de aanspraak op een vergoeding in tijd met ingang van de datum van verplaatsing dan wel de datum waarop het groot verlof of ontslag ingaat.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Vergoeding voor overwerk voor de dienstplichtige
- Hoofdstuk 4. Vergoeding voor overwerk voor vrijwillig nadienende dienstplichtigen
+ Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht