Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2009.

Besluit erkenningsvoorwaarden instanties monstername zelfcontrole varkens 2002

Uitgebreide informatie
Besluit erkenningsvoorwaarden instanties monstername zelfcontrole varkens 2002
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 3, derde lid, en artikel 4, derde lid, van de Verordening zelfcontrole varkens op het verbod gebruik van bepaalde stoffen 2002,
op 10 juli 2002 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie over van de Verordening zelfcontrole varkens op het verbod gebruik van bepaalde stoffen 2002 (hierna te noemen: de verordening).
Artikel 2
De erkenning van een instantie als bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 4, derde lid, van de verordening, wordt door de voorzitter verleend indien de instantie:
a. de bij monstername behorende werkzaamheden uitvoert volgens de Europese norm EN-45004;
b. aantoonbaar voldoet aan de eisen inzake organisatie, personeel en werkwijze van de bij monstername behorende werkzaamheden zoals opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: "Besluit erkenningsvoorwaarden instanties monstername zelfcontrole varkens 2002".
2.
Dit besluit treedt in werking op de dag dat de verordening in werking treedt.
3.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht