Let op. Deze wet is vervallen op 28 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 27 februari 2009.

Besluit Erkenningsvoorwaarden Instanties Monstername

Uitgebreide informatie
Besluit Erkenningsvoorwaarden Instanties Monstername
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 3, derde lid, en artikel 4, derde lid, van de Verordening zelfcontrole runderen op het verbod gebruik van bepaalde stoffen
op 14 juni 2000 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
De erkenning van een instantie als bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 4, derde lid, van de Verordening, wordt door de voorzitter verleend indien:
a. de instantie de bij monstername behorende werkzaamheden uitvoert volgens de Europese norm EN 45004 ;
b. de instantie voldoet aan de eisen inzake organisatie, personeel en werkwijze van de bij monstername behorende werkzaamheden zoals opgenomen in de bijlage .
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit Erkenningsvoorwaarden Instanties Monstername.
2.
Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Verordening tot wijziging van de Verordening zelfcontrole runderen op het verbod gebruik van bepaalde stoffen (2000-I) in werking treedt.
3.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht