Let op. Deze wet is vervallen op 14 juni 2012. U leest nu de tekst die gold op 13 juni 2012.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers Rotterdam-Rijnmond 2007

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 4 juni 2007, nr. 5488144/07, houdende aanwijzing van teleservicemedewerkers bij het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond tot buitengewoon opsporingsambtenaren (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers Rotterdam-Rijnmond 2007)
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De ambtenaren werkzaam bij het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond in de functie van medewerker teleservice zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 2 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein VI Generieke Opsporing, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Rotterdam.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond.
Artikel 6
De korpschef van het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot de onder diens verantwoordelijkheid werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de door deze categorie van buitengewoon opsporingsambtenaren verplicht te volgen (interne) opleiding(en).
Artikel 7
Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt op grond van het gestelde in het onderdeel Beperkte opsporingsbevoegdheden van bijlage B-IV van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de voorwaarde dat een certificaat is overgelegd, waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg binnen een periode van 5 jaar voorafgaande aan de aanvraag heeft deelgenomen aan een op deze functie gerichte interne opleiding.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers Rotterdam-Rijnmond 2007.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 4 juni 2007
De
Minister
hoofd van de afdeling Bestuurlijke en juridische zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht