Let op. Deze wet is vervallen op 14 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op 13 januari 2016.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieu en Welzijn Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 januari 2011, nr. 5681705/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Vastgoedbeheer van de Dienst Vastgoed Defensie in het domein Milieu en Welzijn
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de Adjunct-directeur Vastgoedbeheer van de Dienst Vastgoed Defensie van 7 december 2010 en de daaropvolgende adviezen van de commandant van de Koninklijke Marechaussee en van de hoofdofficier van justitie te Arnhem;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b (en derde lid), van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van medewerker Rijksvastgoedbedrijf en/of terreinopzichter in dienst van de Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II Milieu en Welzijn, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket te Den Haag.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de commandant van de Koninklijke Marechaussee.
Artikel 6
De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen.
1.
De Directeur Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieu en Welzijn Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 2011.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 6 januari 2011
De
Staatssecretaris
Teammanager BTR.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht