Let op. Deze wet is vervallen op 10 november 2014. U leest nu de tekst die gold op 9 november 2014.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Justitie van 10 november 2009, nr. 5615006/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van toezichthouder bij de gemeente Amersfoort tot buitengewoon opsporingsambtenaar
De Minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;
Gelezen het verzoek van het hoofd van de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort van 5 augustus 2009;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 8, zevende lid en artikel 9, van de Politiewet 1993;
het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar:
De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder in dienst van de gemeente Amersfoort, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De in artikel 1 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten genoemd in domein I Openbare Ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar , voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.
Artikel 3
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon
opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland.
2.
Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
1.
Het Hoofd van de Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 4 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 5a
De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 10 november 2009, nr. 5615006/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort 2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 10 november 2009
De
Minister
de teammanager BTR
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 7
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht