Let op. Deze wet is vervallen op 10 november 2019. U leest nu de tekst die gold op 9 november 2019.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving gemeente Amersfoort 2014

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 augustus 2014, nr. BOACAT2014/040, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort van 1 juli 2014 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Midden-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;
Gelet op:
artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;
artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012;
artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;
artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet op de economische delicten.
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
De personen, werkzaam in de functie van handhaver in dienst bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.
1.
De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein I, Openbare ruimte, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar .
2.
De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.
Artikel 4
Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.
1.
Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie Midden-Nederland.
2.
Als direct toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012.
3.
De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen.
1.
De gemeente Amersfoort brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:
a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;
b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;
c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.
2.
Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
Artikel 7
Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de gemeente Amersfoort 2009 van 10 november 2009, nr. 5615006/Justis/09, zal vervallen op 10 november 2014.
Artikel 8
De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit , worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 november 2014 en vervalt met ingang van 10 november 2019.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving gemeente Amersfoort 2014.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 augustus 2014
De
Staatssecretaris
Afdelingsmanager V&T
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht