1.
Dit besluit is niet van toepassing op de gewezen militair en diens nabestaanden voor zolang recht op een vergelijkbaar pensioen kan worden ontleend aan de Algemene militaire pensioenwet of een vroegere militaire pensioenwet, genoemd in artikel A 1, onder j, van die wet, het Nabestaandenreglement militairen of het Besluit bijzondere voorzieningen militair nabestaandenpensioen.
2.
Vanaf de dag waarop het in het eerste lid bedoelde recht in verband met de intrekking van de desbetreffende bepalingen vervalt, wordt aan de gewezen militair of diens nabestaanden een pensioen krachtens dit besluit toegekend. Daarbij wordt:
1e gebruik gemaakt van de mate van invaliditeit met dienstverband zoals die laatstelijk onder de werking van de in het eerste lid bedoelde wetten en regelingen is of had kunnen worden vastgesteld;
2e als berekeningsgrondslag aangemerkt de pensioen- of berekeningsgrondslag die onder de werking van de in het eerste lid bedoelde wetten en regelingen laatstelijk is of zou zijn gehanteerd voor de vaststelling van een invaliditeitsverhoging of invaliditeitspensioen, dan wel partner- of wezenpensioen;
3e artikel 8 van dit besluit toegepast met gebruikmaking van de beslissingen die krachtens vergelijkbare voorschriften uit de in het eerste lid bedoelde wetten en regelingen zijn genomen.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf . Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. Aanspraken op eigen pensioen
+ Paragraaf 3. De aanspraken op nabestaandenpensioen
+ Paragraaf 4. Gemeenschappelijke bepalingen
- Paragraaf 5. Overgangsbepalingen
+ Paragraaf 6. Andere voorzieningen in verband met de invaliditeit met dienstverband
+ Paragraaf 7. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken