Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 juli 2006, nr. DRZ/06/3147/LB/SM tot beperking toegankelijkheid natuurgebieden ex. artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’ en ‘Noordzeekustzone’
Inleiding
Artikel 20, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (verder: Nb-wet 1998) bepaalt dat gedeputeerde staten de toegang kunnen beperken tot een beschermd natuurmonument als bedoeld in artikel 10, eerste lid, een aangewezen gebied als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, of een gebied waarvan aanwijzing als zodanig in overweging is genomen zoals bedoeld in artikel 12 of delen van bedoelde gebieden, voor zover dit noodzakelijk is voor de bescherming van natuurwaarden.
Het tweede lid van artikel 20 Nb-wet 1998 bepaalt dat de bevoegdheid die in het eerste lid wordt bedoeld berust bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (verder: LNV) in overeenstemming met Onze andere minister indien het gebied als bedoeld in het eerste lid geheel of ten dele wordt beheerd door of onder de verantwoordelijkheid van Onze minister of één van Onze andere ministers.
Het navolgende besluit is handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie genomen. Gezien het mandaatsbesluit LNV Regionale Zaken is de Regiodirecteur Noord van het Ministerie van LNV gerechtigd dit besluit namens de Minister van LNV te nemen.
Besluit:
Artikel 1
Gezien artikel 20 van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt voor de navolgende met name genoemde gebieden de toegang beperkt, omdat zulks noodzakelijk is voor de bescherming van de in het betreffende gebied voorkomende natuurwaarden.
Artikel 2
Voor de binnen het Natura-2000 gebied ‘Noordzeekustzone’ en ‘Waddenzee’ gelegen gebieden ‘Noorderhaaks’ en ‘Rottumerplaat, Rottumeroog’ gelden toegangsbeperkingen:
Deze gebieden zijn van belang voor de bescherming van broedvogels en trekvogels en gelden als belangrijke broedplaats c.q. hoogwatervluchtplaats. Rust in deze gebieden is van cruciaal belang. De toegangsbeperkingen voor het gebied Noorderhaaks gelden voor de periode van 15 mei tot 1 november daaropvolgend. Voor de gebieden Rottumeroog en Rottumerplaat geldt de toegangsbeperking gedurende het gehele jaar.
Artikel 3
Voor het binnen het Natura-2000 gebied ‘Waddenzee’ gelegen gebieden ‘Mosselgaatje, Jacobsruggen, Doove Balg, Kornwerderzand, Oude Zuid Meep, Vin?gegat, Blauwe Balg, Dantziggat, Steenplaat, Foksdiep, Holwerderbalg, Brakzandstergat, Vierhuizergat, Eilanderbalg, Simonszand, Boschwad-Schild, Sparregat-Horsbornzand, Kerkeriet’ gelden toegangsbeperkingen:
Deze gebieden zijn van speciaal belang voor de bescherming van zeehonden. Zij dienen als rustplek, in een aantal worden jonge zeehonden geboren en gezoogd. Rust in deze gebieden is van cruciaal belang. De toegangsbeperkingen gelden voor de periode van 15 mei tot 1 september daaropvolgend.
Artikel 4
Voor de binnen het Natura-2000 gebied ‘Waddenzee’ gelegen gebieden ‘Mokbaai, Schorren Balgzand, Normerven, Griend, Posthuiswad, Schorren van de Eendracht, Strandhaak de Cocksdorp, Punt van Reide, Holwerd Oost, Oerd/Hon, Het Rif, Kwelder Schiermonnikoog’ gelden toegangsbeperkingen:
Deze gebieden zijn van belang voor de bescherming van broedvogels en trekvogels en gelden als broedplaats c.q. hoogwatervluchtplaats. Rust in deze gebieden is van cruciaal belang. De toegangsbeperkingen gelden gedurende het gehele jaar, behoudens de navolgende uitzonderingen:
Voor het gebied Holwerd-Oost geldt de toegangsbeperking van 1 april tot 15 augustus;
Voor het gebied Oerd/Hon geldt de toegangsbeperking van 15 maart tot 15 september;
Voor het gebied Het Rif geldt een toegangsbeperking van 15 mei tot 1 augustus;
Voor het gebied Kwelder van Schiermonnikoog geldt dat de toegang van 15 april tot 15 juli wordt beperkt.
Artikel 5
Voor het binnen het Natura-2000 gebied ‘Waddenzee’ gelegen gebieden ‘Boschplaat’ gelden toegangsbeperkingen:
Dit gebied is van belang voor de bescherming van broedvogels en trekvogels en geldt als belangrijke broedplaats c.q. hoogwatervluchtplaats. Rust in dit gebied is van cruciaal belang. De toegangsbeperkingen gelden voor een deel van de Boschplaat van 15 maart tot 1 september en voor een deel van de Boschplaat van 15 maart tot 1 november.
Artikel 6
Voor de binnen het Natura-2000 gebied ‘Waddenzee’ gelegen gebieden ‘Richel’ en ‘Oostpunt Schiermonnikoog’ gelden toegangsbeperkingen:
Deze gebieden zijn van belang voor de bescherming van broed- en trekvogels en gelden als belangrijke broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen. Deze gebieden zijn tevens van belang voor zeehonden als rustplaats en voor het werpen en zogen van jonge zeehonden. Voor het gebied Richel geldt de toegangsbeperking gedurende het gehele jaar. Voor het gebied Oostpunt van Schiermonnikoog geldt de toegangsbeperking van 15 mei tot 1 september.
1.
De toegang tot genoemde gebieden is verboden gedurende de bij de genoemde gebieden aangegeven periodes.
2.
Deze toegangsbeperking geldt voor een ieder wiens aanwezigheid binnen deze gebieden niet noodzakelijkerwijs uit hoofde van de uitoefening van diens beroep of bedrijf voortvloeit.
3.
Het uitoefenen van niet beroepsmatige activiteiten (inclusief het recreatief bevaren, betreden of droogvallen) binnen deze gebieden is derhalve verboden. Voor het uitoefenen van niet beroepsmatige activiteiten wordt geen vergunning verleend, vanuit de premisse dat niet beroepsmatige activiteiten niet noodzakelijkerwijs binnen deze gebieden behoeven plaats te vinden.
4.
Beroepsmatig uitgevoerde activiteiten waarvoor het gesloten gebied moet worden betreden danwel bevaren, of binnen het gebied moet worden drooggevallen, kunnen, voor zover deze activiteiten noodzakelijkerwijs binnen of deels binnen deze gebieden moeten worden uitgevoerd, worden toegestaan, echter slechts voor zover een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Nb-wet 1998 is verleend.
5.
In de te verlenen vergunning zullen alsdan aan de vergunde beroepsmatige activiteiten nadere voorschriften worden verbonden ter bescherming van de middels deze aanwijzing extra te beschermen natuurwaarden.
6.
De aanwijzing ex. artikel 20 Nb-wet 1998 van het gebied kan, gezien de aard en het doel van deze toegangsbeperkende regeling, tevens de aanleiding vormen de aangevraagde vergunning te weigeren.
1.
Met betrekking tot de gebieden Rottumeroog en Rottumerplaat geldt ten aanzien van het zich bevinden binnen deze gebieden en de activiteit wadlopen een afzonderlijke regeling.
2.
In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 3, kan binnen de kaders van de Beheerregeling Rottum voor het betreden van deze gebieden en het wadlopen binnen deze gebieden een vergunning ex. artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 worden verleend.
3.
Aan de op grond van het vorige lid te verlenen vergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van de extra te beschermen natuurwaarden op grond waarvan de toegang tot de gebieden Rottumerplaat en Rottumeroog middels dit besluit werd beperkt.
4.
Aanvragen die buiten de kaders van deze Beheerregeling Rottum vallen zullen worden afgewezen.
Artikel 9
Naast de in voorkomende gevallen op grond van de toegankelijkheidsregeling noodzakelijke vergunning volgens de Nb-wet 1998 , is voor het zich bevinden op private gronden van particulieren toestemming van de eigenaar van deze gronden nodig.
1.
De gebieden waarvan de toegankelijkheid middels dit besluit wordt beperkt zijn aangegeven op de Kaartbladen Hydrografische kaarten 1811 en 1812 van de Waddenzee (editie 2006).
2.
In het veld zijn de begrenzingen van de gebieden waarvan de toegankelijkheid wordt beperkt herkenbaar middels aangebrachte bebordingen en betonningen.
3.
De kaarten, waarop de gebieden staan aangegeven waarop toegankelijkheidsbeperkingen van toepassing zijn, liggen gedurende zes weken na publicatie dezes ter inzage in het kantoor van de directie Regionale Zaken vestiging Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Cascadeplein 6 te Groningen. Het kantoor is op werkdagen geopend van 9.00–17.00 uur. Kopieën van deze kaarten waarop de begrenzingen van de beperkt toegankelijke gebieden staan aangegeven kunnen ook telefonisch worden opgevraagd bij de directie Regionale Zaken vestiging Noord, mw. S. Marra, tel. 050-5992334 of 050-5992300.
Artikel 11
Ingevolge artikel 20 lid 4 van de Nb-wet 1998 geldt het verbod zich te bevinden in de ex. artikel 20 aangewezen gebieden niet voor de eigenaar en gebruiker van deze (delen van) natuurmonumenten.
Artikel 12
Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Bij dit besluit gaat een toelichting die in samenhang met dit besluit moet worden gelezen.
De
Minister
Regiodirecteur Noord
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht