Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 september 2015, nr. 2015-0000231607, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit het archief van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1995–2001
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 15, lid 1, onder c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 24 juni 2014 met kenmerk 13.732,
Besluit:
Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1995–2001.
Artikel 1
Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari
217 2027
253 2027
1182 2027
Artikel 2
Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de archieven van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1995-2001.
Den Haag, 1 september 2015
de
Minister
plaatsvervangend secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht