Besluit van de Minster van Financiën d.d. 21 juni 2010, nr. BEDR/2010/391 U, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief van de Hoofdadministratie van het Kroondomein, over de periode (1822) 1823–1972 (1974)
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 15, lid 1a en c, van de Archiefwet 1995;
Gezien het advies van het Nationaal Archief dd. 10 mei 2010, nr. NA/10/4.798;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Hoofdadministratie van het Kroondomein, over de periode (1822)1823–1972(1974), met de inventarisnummers zoals opgenomen in de bijlage , de in het volgende artikel genoemde beperkingen gesteld.
Artikel 2
Raadpleging of gebruik binnen de expiratieperiode van de in het vorige artikel bedoelde inventarisnummers is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruik gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
De
Minister
Plv. Secretaris-generaal,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht