Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13 maart 2009, nr. DDI/ST/reg. 012/2009, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979)
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, b en c, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari
2373 2044
2377 2045
2378 2046
2379 2047
2380 2050
2381 2049
2382 2050
2383 2048
3352 2040
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.
2.
Met het oog op het belang van de Staat en zijn bondgenoten, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.
3.
Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.
Artikel 2
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979), openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari
406 2050
436 2031
437 2026
438 2023
443 2024
444 2022
446 2020
447 2020
448 2019
451 2023
452 2014
453 2022
454 2015
460 2025
463 2033
476 2037
519 2033
597 2040
733 2034
735 2033
736 2037
737 2041
746 2042
755 2024
780 2019
792 2039
794 2012
814 2014
819 2012
826 2030
988 2016
991 2020
1011 2046
1013 2040
1015 2023
1016 2036
1017 2031
1018 2031
1019 2032
1020 2032
1021 2033
1022 2033
1023 2034
1024 2034
1025 2035
1026 2036
1027 2037
1028 2038
1029 2039
1030 2040
1051 2023
1060 2016
1067 2026
1071 2047
1072 2047
1073 2046
1074 2048
1075 2044
1076 2047
1077 2048
1078 2046
1095 2037
1105 2040
1148 2040
2231 2049
3009 2044
3017 2040
3027 2044
3095 2040
4114 2035
4116 2040
4117 2036
4118 2038
4119 2040
4190 2018
4208 2050
4209 2043
4212 2049
4213 2025
4218 2021
4220 2035
4313 2018
4314 2019
4316 2015
4317 2020
4360 2025
4362 2020
4364 2016
4371 2028
4373 2026
4374 2027
Artikel 3
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Nederlandse Ambassade en de Consulaten in de Bondsrepubliek Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, (1938) 1955–1974 (1979)’.
De
Minister
directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht