Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 november 2008, nr. DDI/ST/reg. 071/2008, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Ivoorkust, Nigeria en Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1968–1981
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Ivoorkust, Nigeria en Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1968–1981, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari:
9 2050
10 2051
11 2051
14 2054
16 2052
19 2053
20 2054
29 2049
30 2050
37 2057
38 2052
39 2051
40 2052
41 2051
42 2049
63 2050
64 2050
65 2052
66 2052
68 2052
69 2051
70 2051
79 2051
81 2052
96 2052
101 2052
103 2051
104 2052
111 2051
112 2053
115 2054
116 2050
117 2052
131 2052
132 2052
133 2052
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Ivoorkust, Nigeria en Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1968–1981’.
De
Minister
directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht