Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 september 2006, nr. DDI/ST/reg 002/2006, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van de gezantschappen te Zweden (Stockholm) (1868) 1910–1946 (1948) en te Finland (Helsinki) 1919–1940, het consulaat-generaal te Stockholm (Zweden) 1896–1946 en het gezantschap te Zweden (Stockholm) (1944) 1946–1954
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van de archieven van de gezantschappen te Zweden (Stockholm) (1868) 1910–1946 (1948) en te Finland (Helsinki) 1919–1940, het consulaat-generaal te Stockholm (Zweden) 1896–1946 en het gezantschap te Zweden (Stockholm) (1944) 1946–1954, de in de eerste tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede tabel genoemde jaartal:
Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari:
gezantschappen te Zweden (Stockholm) (1868) 1910–1946 (1948) en te Finland (Helsinki) 1919–1940  
210 2021
338 2020
440 2019
491 2021
492 t/m 520 2022
570 t/m 573 2021
575 t/m 578 2024
581 t/m 587 2022
588 2022
consulaat-generaal te Stockholm (Zweden) 1896–1946  
211 2021
213 2022
222 2020
gezantschap te Zweden (Stockholm) (1944) 1946–1954  
695 2025
696 2030
728 2028
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘ Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven ’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de gezantschappen te Zweden (Stockholm) (1868) 1910–1946 (1948) en te Finland (Helsinki) 1919–1940, het consulaat-generaal te Stockholm (Zweden) 1896–1946 en het gezantschap te Zweden (Stockholm) (1944) 1946–1954’.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht