Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 7 november 2006, nr. 06M487724, inzake beperkingen aan de openbaarheid van in de verklaring van overbrenging van de notulen en bescheiden van de ministerraad en onderraden (1 januari 1978–1 januari 1985) genoemde archiefbescheiden
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid en tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. notulen en bescheiden: notulen en bescheiden van de rijksministerraad, de ministerraad, de onderraden en de ministeriële commissies als bedoeld in de verklaring van overbrenging van de notulen en bescheiden van de ministerraad en onderraden (1 januari 1978–1 januari 1985);
b. raadpleging: inzage en gebruik ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek;
c. publicatie: verspreiding van de geraadpleegde gegevens op enigerlei wijze, waaronder mondelinge, schriftelijke, elektronische en audiovisuele verspreiding, alsmede verlening van inzage aan derden;
d. verklaring inzake raadpleging: de inhoud van de verklaring inzake raadpleging die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
1.
De notulen en bescheiden kunnen, zolang zij ouder zijn dan 20 jaar en jonger dan 25 jaar, alleen worden geraadpleegd na:
a. ondertekening door de onderzoeker van de verklaring inzake raadpleging, en
b. voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris.
2.
Publicatie van de gegevens uit de geraadpleegde notulen en bescheiden als bedoeld in het vorige lid, kan alleen plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris na overleg met de secretaris van de ministerraad.
Artikel 3
Er worden geen kopieën of andere reproducties verstrekt van de notulen en bescheiden als bedoeld in de verklaring van overbrenging van de notulen en bescheiden van de ministerraad en onderraden (1 januari 1978–1 januari 1985) indien en zolang de beperkingen aan de openbaarheid als geregeld in artikel 2 toepassing zijn.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De
Minister-President, Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht