Besluit van de Minister van Financiën van 8 november 2005, nr. BenC 2005–1990 N, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het directoraat-generaal Rijksbegroting, (1940) 1945–1979
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en gezien het advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats van 20 oktober 2005;
Besluit:
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het directoraat-generaal Rijksbegroting, (1940) 1945–1979 met de inventarisnummers 3086 en 3041 tot en met 3080, de in het volgende lid genoemde beperkingen gesteld tot 1 januari 2021.
2.
Raadpleging van de in het vorige lid genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruik gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.
3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd.
De
Minister
plv. Secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht