Besluit van de Minister van Financiën van 31 mei 2005, nr. BenC 2005-631 M, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Directie Bewindvoering (1940) 1953–1965 (1982) van het Ministerie van Financiën
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Directie Bewindvoering (1940) 1953–1965 (1968) met de inventarisnummers 4, 6, 14, 16, 17, 21, 27, 28, 30, 39, 55, 126, 127, 143, 149, 152 t/m 179, 182, 183, 188, 195, 202, 209, 214, 215, 216, 217, 218, 233, 241, 243, 251, 263, t/m 278, 285, 286, 287 t/m 296, 298 t/m 303, 305, 307, 310 t/m 314, 318, 319, 330 t/m 359, 362, 366 t/m 425, 445, 483 t/m 499, 501, 503, 504, 508, 510, 586 de in het volgende lid genoemde beperkingen gesteld tot 1 januari 2040, zijnde een termijn van vijfenzeventig jaren gerekend vanaf 1 januari 1965.
2.
Raadpleging van de in het vorige lid genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruikt gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.
3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd.
De van Financiën ,
Minister
namens deze:
De
plv. Secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht