Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats
De Minister van Defensie,
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Algemene Secretarie van het Ministerie van Oorlog, sinds 1959 Defensie, met betrekking tot het Beleidsterrein Militair Personeel (1949) 1954–1981 (1984) , beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummers: Beperkt openbaar tot 1 januari:
380 2021
382 2031
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.
De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Algemene Secretarie van het Ministerie van Oorlog, sinds 1959 Defensie, met betrekking tot het Beleidsterrein Militair Personeel (1949) 1954–1981 (1984)’.
Den Haag, 8 december 2010
De
Minister
Secretaris-Generaal,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht