Besluit van de Minister van Financiën van 20 februari 2006, nr. BenC 2006-254M, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het Agentschap van het Ministerie van Financiën, 1943–1999
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en gelezen het advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats d.d. 16 december 2005 met het kenmerk C/SA/05/2285;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden, mede gelet op het bepaalde in artikel 15, vierde lid van de Archiefwet 1995, aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het Agentschap van het Ministerie van Financiën, 1943–1999 met de inventarisnummers 43, 55 t/m 59, 64, 69 t/m 72, 77, 83 t/m 87, 90 t/m 140, 150, 152, 156 t/m 158, 168, 185, 187 t/m 189, 193, 197, 203, 204, 216, 217, 236 t/m 241, 243 t/m 251, 253 t/m 259, 261, 263 t/m 271, 273 t/m 496, 499 t/m 501, 503, 505, 508 t/m 541, 549, 553 t/m 701, 708 t/m 712, 735 t/m 739 de in het volgende lid genoemde beperkingen gesteld tot 1 januari 2030.
Artikel 2
Raadpleging van de in het vorige lid genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruikt gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd.
De
Minister
plv. Secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht