Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 10 juli 2008, nr. DDI/ST/reg. 017/2008, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Luxemburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Luxemburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum is het dossier onder dit inventarisnummer niet toegankelijk.
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari:
13 2039
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Luxemburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974’.
De
Minister
directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht