Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 10 juli 2008, nr. DDI/ST/reg. 021/2008, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in de Filipijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1974
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in de Filipijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1974, openbaar met ingang 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum is het dossier onder dit inventarisnummer niet toegankelijk.
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari:
542 2039
Artikel 2
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in de Filipijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:
Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari:
280 2026
306 2050
Artikel 3
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in de Filipijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1974’.
De
Minister
directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht