Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 juli 2009, nr. DDI/ST/reg. 022/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965?1974
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, b en c van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari:
2656 2039
2664 2039
2665 2039
2666 2039
2673 2046
2684 2039
2685 2039
2696 2039
2709 2046
2738 2039
10697 2039
25018 2039
25019 2039
25020 2040
25029 2039
25031 2048
25032 2040
25033 2044
25069 2039
25136 2040
25357 2039
26984 2039
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965?1974, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.
2.
Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965?1974, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers niet openbaar en zijn, op grond van artikel 15, zevende lid, van de Archiefwet 1995, de regelingen van toepassing inzake het recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden onder vorenbedoelde archiefnummers niet naar het Nationaal Archief waren overgebracht.
3.
Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965?1974, pas openbaar met ingang van 1 januari genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.
4.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965?1974, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965–1974’.
De
Minister
directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht