Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 juni 2009, nr. DDI/ST/reg. 020/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1949–1961
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1949–1961, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:
Inventarisnummer Openbaar met ingang van 1 januari:
66 2029
69 2022
70 2026
84 2035
85 2033
108 2031
121 2019
122 2021
123 2030
125 2026
126 2017
128 2019
129 2034
134 2024
136 2030
137 2024
138 2023
144 2024
147 2024
208 2028
211 2028
212–214 2030
215 2028
216–218 2029
219–221 2030
222 2031
299 2027
300 2028
301 2014
456–8980 2025
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1949–1961’.
De
Minister
plv. directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht