Besluit van de Minister van Defensie van 17 september 2009, nr. CDC/IVENT/DCDI/SSA 2009007646, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Chef Technische Zaken en Materieel van de Luchtmachtstaf en taakvoorgangers en de Chef Verbindingen en Elektronica van de Luchtmachtstaf en taakvoorganger van het Ministerie van Defensie 1946–1957
De Minister van Defensie,
Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en b, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Chef Technische Zaken en Materieel van de Luchtmachtstaf en taakvoorgangers en de Chef Verbindingen en Elektronica van de Luchtmachtstaf en taakvoorganger van het Ministerie van Defensie 1946–1957 , beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.
Inventarisnummer: Openbaar met ingang van 1 januari:
4 2031
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder het inventarisnummer, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening van de verzoeker van het Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven .
De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten, danwel het publiceren van gegevens uit archiefbescheiden geborgen onder het inventarisnummer genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaand schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Chef Technische Zaken en Materieel van de Luchtmachtstaf en taakvoorgangers en de Chef Verbindingen en Elektronica van de Luchtmachtstaf en taakvoorganger van het Ministerie van Defensie 1946–1957’.
Den Haag, 17 september 2009
De
Minister
Secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht