Besluit nr. DBV / 12020217, van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie houdende beperking van de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen Archief van het Bureau Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken over de periode (1914) 1976–1998 (2000) (Besluit als bedoeld in artikel 10 van het archiefbesluit 1995)
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Artikel 1
Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 de archiefbescheiden geborgen onder inventarisnummer 88 tot 2042 slechts raadpleegbaar na schriftelijk verkregen toestemming van de algemene rijksarchivaris.
Artikel 2
Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden zijn op grond van artikel 15, eerste lid, onder c, van de Archiefwet 1995, de archiefbescheiden geborgen onder inventarisnummer 437 tot 2056 slechts raadpleegbaar na schriftelijk verkregen toestemming van de algemene rijksarchivaris.
Artikel 3
Toestemming tot raadpleging van de onder 1 en 2 genoemde archiefbescheiden kan worden verkregen door invulling en ondertekening door de verzoeker van de door het Nationaal Archief voorgeschreven formulieren tot het verkrijgen van toestemming tot het raadplegen van niet-openbare archieven. Voordat hij toestemming verleent, beoordeelt de algemene rijksarchivaris het verzoek.
Artikel 4
Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van de archiefbescheiden waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de Verklaring van overbrenging archief Bureau Secretaris-Generaal (1914) 1976–1998 (2000)
Den Haag, 28 februari 2012
De
Minister
Manager Digitale Informatie,
Directie Bedrijfsvoering
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht