Besluit van de Minister van Buitenlandse zaken van 23 april 2005, nr. DDI/ST/reg 011 /2004, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de ambassade in de Sovjetunie (Moskou) 1943–1955 (1957)
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;
Besluit:
Artikel 1
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van de ambassade in de Sovjetunie (Moskou) 1943–1955 (1957), de in de eerste tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede tabel genoemde jaartal:
Inventarisnummer Geheel openbaar met ingang van 1 januari:
55 2033
57 2020
66 2022
73 2024
108a 2021
Artikel 2
Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 3
Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ’Verklaring van Overbrenging van het archief van de ambassade in de Sovjetunie (Moskou) 1943–1955 (1957)’.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht