Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.

Besluit beperking inschrijving diergeneeskunde 1994-1995 en 1995-1996

Uitgebreide informatie
Besluit beperking inschrijving diergeneeskunde 1994–1995 en 1995–1996
De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,
Overwegende, dat het aanbod van afgestudeerden van de opleiding diergeneeskunde thans in redelijk evenwicht is met de behoefte daaraan op de arbeidsmarkt;
Dat in de nabije toekomst de aantallen afgestudeerden, waaraan behoefte bestaat op de arbeidsmarkt, geen significante wijzigingen zullen ondergaan;
Dat er derhalve reden bestaat om de in 1992 vastgestelde arbeidsmarktfixus voor de opleiding diergeneeskunde te verlengen voor de jaren 1994–1995 en 1995–1996;
Gelezen het advies van de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij van 3 maart 1994, VD. 94232/AN;
Gezien de voornemens bedoeld in artikel 2.3, derde lid, onder c, van genoemde wet;
Na overleg op grond van artike 3.2. van genoemde wet met de betrokken universiteit;
Gelet op artikel 7.56. van genoemde wet;
Besluit:
Artikel 1
Het aantal personen dat voor de studiejaren 1994–1995 en 1995–1996 ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propaedeutische fase van de opleiding diergeneeskunde, bedraagt 175.
Artikel 2
Het aantal personen, bedoeld in artikel 1 van dit besluit, heeft betrekking op de Universiteit Utrecht.
Artikel 3
Dit besluit zal in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde na publikatie.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beperking inschrijving diergeneeskunde 1994–1995 en 1995–1996.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht