Let op. Deze wet is vervallen op 13 februari 2016. U leest nu de tekst die gold op 12 februari 2016.

Besluit benoemingsprocedure voorzitter Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende een procedure van benoeming voor de voorzitter van een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie,
Gehoord de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en de voorzitters van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg,
Besluit:
1.
Vacatures worden voor sollicitatie opengesteld door middel van publicatie in het Nederlands Juristenblad en één of meer andere vak-, dag- of weekbladen.
2.
De sollicitatietermijn sluit 2 weken na datum van de publicatie, bedoeld in het eerste lid.
3.
Sollicitaties dienen gericht te zijn aan Zijne Majesteit de Koning. Zij bevatten een opgave van referenten uit de huidige werkkring en zijn vergezeld van een Curriculum Vitae. Sollicitaties worden gestuurd aan de directeur van de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.
Artikel 2
De directeur van de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg stelt een profielschets op. De inhoud van deze profielschets wordt afgestemd met de voorzitters van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. De profielschets beschrijft in ieder geval de resultaatgebieden en de vereiste competenties en vaardigheden.
Artikel 3
De voorzitter door wiens aftreden de vacature ontstaat, kan inlichtingen verstrekken omtrent sollicitanten die verbonden zijn aan het college waar de vacature is opengesteld. De voorzitter onthoudt zich van een advies of aanbeveling.
1.
Er is een commissie van aanbeveling die bestaat uit de directeur van de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg, de voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, die als voorzitter fungeert, en een voorzitter van een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
2.
Indien het gaat om de vervulling van de vacature van voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, bestaat de commissie van aanbeveling uit de directeur van de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en twee voorzitters van een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, van wie één als voorzitter fungeert.
3.
Indien een sollicitant lid is van een tuchtcollege waarvan de voorzitter deel uitmaakt van de commissie van aanbeveling, laat deze voorzitter zich vervangen door een voorzitter van een ander tuchtcollege voor de gezondheidszorg.
4.
De commissie van aanbeveling wint inlichtingen in bij de referenten. De sollicitant heeft het recht kennis te nemen van de zakelijke inhoud van de inlichtingen.
5.
De commissie van aanbeveling kan uit de sollicitanten een voorselectie maken van degenen die naar haar mening voor de vervulling van de vacature in aanmerking lijken te komen. De commissie van aanbeveling nodigt de meest geschikt lijkende sollicitanten uit voor een gesprek en informeert het afspiegelingscollege.
1.
Er is een afspiegelingscollege dat het vertrouwen heeft van het college waar de vacature is opengesteld. Het afspiegelingscollege bestaat uit drie leden: een plaatsvervangend voorzitter, een lid-beroepsgenoot en de secretaris, allen van het tuchtcollege waar de vacature is opengesteld.
2.
Het afspiegelingscollege spreekt met de meest geschikt lijkende sollicitanten als bedoeld in artikel 4, vijfde lid. Het afspiegelingscollege kan de commissie van aanbeveling verzoeken ook andere sollicitanten uit te nodigen voor een gesprek.
3.
Het afspiegelingscollege brengt schriftelijk advies uit aan de commissie van aanbeveling. Het afspiegelingscollege adviseert zonder last of ruggespraak. De adviezen zijn strikt vertrouwelijk en blijven geheim voor allen die geen deel uitmaken van de commissie van aanbeveling dan wel van het afspiegelingscollege. Indien het advies daartoe aanleiding geeft, kan de commissie van aanbeveling de inhoud van het advies bespreken met de sollicitant nadat het afspiegelingscollege daartoe toestemming heeft gegeven.
1.
De naar het oordeel van de commissie van aanbeveling meest geschikte sollicitant verleent zijn medewerking aan een assessment. De resultaten van het assessment worden gestuurd aan de voorzitter van de commissie. Zij zijn strikt vertrouwelijk en blijven geheim voor allen die geen deel uitmaken van de commissie van aanbeveling. Sollicitanten die geen medewerking wensen te verlenen aan een assessment zijn van de verdere procedure uitgesloten. De commissie van aanbeveling kan besluiten dat een assessment achterwege blijft.
2.
De gemotiveerde aanbeveling van de commissie bevat de namen van de sollicitanten in volgorde van voorkeur. Indien een assessment achterwege is gebleven, bevat de aanbeveling hiervoor de motivatie. De commissie stuurt de aanbeveling aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en informeert het afspiegelingscollege en de sollicitanten over de aanbeveling. De aanbeveling wordt niet gepubliceerd.
Artikel 7
Sollicitanten hebben desgewenst een nagesprek met de voorzitter van de commissie van aanbeveling.
Artikel 8
De benoemingsprocedures voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, beide van 11 december 2003, worden ingetrokken.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister
de Directeur-Generaal Volksgezondheid,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht