Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en artikel 3.16.1a van de Regeling nationale EZ-subsidies;
Besluit:
Artikel 1
Te rekenen vanaf 2 juli 2015 worden voor een periode van twee jaar tot lid van de Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters benoemd:
a) de heer prof. dr. J.W.C.M. Cobbenhagen, te Maastricht, tevens voorzitter;
b) de heer J.F. Beernink, te Enschede;
c) mevrouw drs. ing. E.W.L. van Dijk, te Amsterdam;
d) de heer drs. C. A. Holland, te Arnhem;
e) de heer H. Siemerink, te Amsterdam;
f) de heer J.P. Wolters, te Groningen.
1.
Aan de voorzitter van de Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,028.
2.
Aan de andere leden van de Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,028.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters.
De
Minister
directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht