Let op. Deze wet is vervallen op 25 augustus 2011. U leest nu de tekst die gold op 24 augustus 2011.

Besluit Beleidsregels SVB 2010

Uitgebreide informatie
Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 2 juni 2010, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2010 (Besluit Beleidsregels SVB 2010)
De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 8a van de Remigratiewet, de artikelen 6 tot en met 9 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en artikel 9, eerste lid van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;
Besluit:
Artikel 1
Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet , de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 , de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom , past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit Beleidsregels SVB 2009 (Stcrt. 10 juli 2009, nr. 10320) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.
Amstelveen, 2 juni 2010
De voorzitter van de Raad van bestuur SVB,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht