Let op. Deze wet is vervallen op 15 maart 2016. U leest nu de tekst die gold op 14 maart 2016.

Besluit beleidsregels onderstand BES 2015

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2015, 2015-0000262627, tot vaststelling van beleidsregels op grond van het Besluit onderstand BES
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op de artikelen 6, 10, 12, eerste lid, 18, 20, eerste lid, en 33 van het Besluit onderstand BES;
Besluit:
Artikel 1
Bij de beoordeling van aanvragen om onderstand of bij het verbinden van voorschriften aan het toekennen daarvan op grond van het Besluit onderstand BES worden de beleidsregels gebruikt die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit beleidsregels onderstand BES 2014 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels onderstand BES 2015.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bij dit besluit behorende beleidsregels worden met de daarbij behorende bijlage ter inzage gelegd bij de RCN-unit Sociale Zaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Kralendijk, 1 oktober 2015
de
Staatssecretaris
Hoofd RCN-unit Sociale Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht