Let op. Deze wet is vervallen op 14 oktober 2015. U leest nu de tekst die gold op 13 oktober 2015.

Besluit beleidsregels onderstand BES 2014

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2014, 2014-0000098154, tot vaststelling van beleidsregels op grond van het Besluit onderstand BES
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op de artikelen 6, 10, 12, eerste lid, 18, 20, eerste lid, en 33 van het Besluit onderstand BES;
Besluit:
Artikel 1
Bij de beoordeling van aanvragen om onderstand of bij het verbinden van voorschriften aan het toekennen daarvan op grond van het Besluit onderstand BES worden de beleidsregels gebruikt die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit beleidsregels onderstand BES per 1 januari 2013 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2014.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels onderstand BES 2014.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bij dit besluit behorende beleidsregels worden met de daarbij behorende bijlage ter inzage gelegd bij de RCN-unit Sociale Zaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Kralendijk, 7 juli 2014
De
Staatssecretaris
Hoofd RCN-unit Sociale Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht