Let op. Deze wet is vervallen op 14 mei 2014. U leest nu de tekst die gold op 13 mei 2014.

Besluit Beleidsregels Internationaal SVB 2012

Uitgebreide informatie
Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 22 augustus 2012, houdende de bekendmaking van de Beleidsregels Internationaal 2012 (Besluit Beleidsregels Internationaal SVB 2012)
De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 8a van de Remigratiewet, de artikelen 6 tot en met 9 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en artikel 9, eerste lid van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;
Besluit:
Artikel 1
Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet , de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 , de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom , past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
[Wijzigt het Besluit Beleidsregels SVB 2011.]
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels Internationaal SVB 2012.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.
Amstelveen, 22 augustus 2012
De voorzitter van de Raad van bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht