Artikel 20. Aanvullende bekostiging voor de schoolleiding
De aanvullende bekostiging voor de schoolleiding, bedoeld in artikel 164, derde lid, van de wet, bedraagt een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag voor scholen met een aantal leerlingen op de teldatum dat niet hoger is dan 97 respectievelijk voor scholen met een aantal leerlingen op de teldatum dat hoger is dan 97.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Vergoeding voor de uitgaven voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding
- Hoofdstuk III. Bekostiging voor de personeelskosten
+ Hoofdstuk IV. Bekostiging zorg op scholen
+ Hoofdstuk V. Correcties op de bekostiging
+ Hoofdstuk VI. Voorschriften betreffende berekening van overschotten bij opheffing of beëindiging van de bekostiging van de laatste school van een bevoegd gezag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht